Een verandering is snel op papier gezet of uitgelegd in een training en moet vooral zichtbaar worden bij de medewerkers. De praktijk is echter vaak grilliger, complexer en weerbarstiger dan in de training is besproken. Een kwaliteitscoach geeft medewerkers praktische steun om het geleerde ook echt in de praktijk te brengen. Feedback geven op het eigen handelen, praktische tips, motivatietechnieken, instructie en coaching, helpen reflecteren, structureren en soms provoceren zijn de instrumenten van de kwaliteitscoach.

De kwaliteitscoach doet een beroep op de motivatie en het leer- en ontwikkelingsvermogen van de medewerker en het team. Daarnaast signaleert de kwaliteitscoach de bevorderende en belemmerende factoren en bespreekt deze met de leidinggevende. Samenwerken, leren en veranderen worden zo gaandeweg de verbindende processen in een organisatie die duurzaam, effectief en adequaat wil (blijven) veranderen. Coaching vindt plaats bij individuele medewerkers of op teamniveau.

Anders doen vraagt anders denken

De medewerker is na een training gemotiveerd en bereid om het werk anders te doen. Als dat in de praktijk niet lukt, verliest de medewerker zijn enthousiasme en gaat het dan maar weer op de oude manier doen. Want dat ging toch eigenlijk ook best goed? Investeren in een kwaliteitscoach verhoogt het rendement van de scholing of training. In de werkomgeving van de werknemer worden condities gecreëerd die het ‘praktijkleren’ bevorderen. Bijvoorbeeld door processen aan te passen en door positieve feedback te geven op het gewenste, nieuwe gedrag. Zo wordt de theorie geleidelijk in de praktijk ingevoerd en blijven de nieuwe werkwijze en het nieuwe handelen wel hangen. Scholing of training in combinatie met kwaliteitscoaching bieden vaak precies de hulp waarmee veranderingen wel duurzaam worden ingevoerd. Bijvoorbeeld in een kleinschalige woonvoorziening of bij vraaggericht werken op basis van een zorgarrangement.

Wat kunt u verwachten?

  • Duurzame verandering die tot stand komt op basis van een analyse van werk- en leervragen en de leerstijlen van de medewerker in de organisatie
  • Optimaal benutten van kwaliteiten, competenties en creativiteit van in de organisatie werkzame medewerkers
  • Taakverlichting van en signaalfunctie voor directie, (interim-)management, P&O-functionarissen en andere professionals die bij organisatieontwikkeling en verandering betrokken zijn.

Meer informatie?

We vertellen u graag over wat kwaliteitscoaching voor uw organisatie kan betekenen!