Daniëlle van Veen en Paul Bouwmeester, Vecht en IJssel – Kwaliteitstraject

20 mei 2020

“Het totaalpakket van audits, scholingen, feedbacksessies en advies bleek zeer waardevol voor ons. En de stijl van de adviseur sloot inderdaad heel goed aan bij de kleur van onze organisatie.”

Pittige rapporten IGJ

“De Impuls voor de Zorg doet wat het belooft: de zorg een impuls geven. De IGJ heeft Vecht en IJssel in 2018 en 2019 via pittige rapporten uitgedaagd om persoonsgerichte zorg (PGZ) en medicatieveiligheid structureler te borgen in de organisatie. Dit had betrekking op drie aspecten: de uitvoering van persoonsgerichte zorg, de deskundigheid van medewerkers én de sturing op kwaliteit en veiligheid door management en bestuur.“

Voor Vecht en IJssel was dit aanleiding om De Impuls voor de Zorg in te schakelen.

Stuurinformatie

Door middel van periodieke audits op alle relevante PGZ-deelonderwerpen heeft De Impuls voor de Zorg aan Vecht en IJssel per team zicht geboden op de scores op deze deelonderwerpen. Het heeft zeer bruikbare stuurinformatie opgeleverd. De betrokken adviseur heeft daarnaast ondersteuning en advies geboden in het versterken van leren en verbeteren, vooral op het gebied van PGZ. Hoe staat Vecht en IJssel er nu voor? We gingen in gesprek met Daniëlle van Veen (bestuurder) en Paul Bouwmeester (staffunctionaris kwaliteit).

Het roer om

Daniëlle: “Toen we geconfronteerd werden met deze uitkomsten van IGJ-beoordelingen, hebben we besloten dat we geen pleisters wilden plakken maar dat we het roer écht om moesten gooien. We zijn in overleg gegaan met de IGJ om de aanpak en de benodigde tijd af te stemmen om de verbeteringen te kunnen realiseren.”

“Op verschillende vlakken hebben we vervolgens veranderingen in gang gezet. Zo hebben we de omslag gemaakt naar integraal management met locatiemanagement en teamleiders zorg. En zijn we gestart met kwaliteitsverpleegkundigen op de locaties. We hebben ook gekozen voor periodieke audits. Dit bleek een belangrijk middel om zicht te krijgen op de kwaliteit van zorg en persoonsgerichte zorg.”

“De uitkomsten van de audits waren van grote waarde bij het versterken van het leren en verbeteren. We werden uiteindelijk beloond met goede uitkomsten na het laatste IGJ-bezoek. Dat was een enorme opsteker voor alle betrokkenen.”

Volgende stap is leer- en verbetercyclus beter borgen

Paul: “Het mooie is dat we echt een goed begin hebben kunnen maken met leren en verbeteren op alle niveaus: van de zorgverleners zelf tot bestuur, management en staf. De volgende stap is om onze interne leer- en verbetercyclus nog beter te borgen. We zijn bezig om zelf een team op te zetten met interne auditoren. Daarin zoeken we naar wie we daarvoor willen vragen. Welke rol krijgen zij precies, wat vraagt dat van hun competenties en wie zijn het meest geschikt? Dat zijn de vragen die we nu nog hebben.”

“We zijn blij met het kader dat we nu in beeld hebben met het afronden van de audits van De Impuls voor de Zorg. De planning is nu om zelf een dashboard te ontwikkelen en hiermee een pilot te doen. We maken hierbij gebruik van de applicatie Triasweb. Als deze pilot succesvol afgerond wordt, gaat dat ons enorm helpen om de PDCA-cyclus verder te borgen.”

Brede aanpak

Daniëlle: “Bij het inzetten van de veranderingen, hebben we er bewust voor gekozen om met meerdere partijen in zee te gaan. Zo hebben we een zo onafhankelijk mogelijk beeld gekregen waaruit wij onze eigen conclusies en acties kunnen destilleren.” Paul: “Het rapport van de IGJ uit het voorjaar van 2019 heeft ons wel opgeschrikt. We dachten zelf dat we het best aardig voor elkaar hadden, juist op die locatie. Dan is het toch even schrikken dat er kennelijk aspecten meespelen die je niet hebt meegenomen in je interne beoordeling. Terugkijkend hebben de aandacht voor PGZ door de auditor en de gesprekken erover op locatie bijgedragen aan de focus van medewerkers op PGZ bij de uitvoering van overheidsbeleid en de visie van Vecht en IJssel.”

Rol

Paul: “We hebben het als zeer helpend ervaren dat het hele traject zorgvuldig is voorbereid met een uitgebreide intake en startafspraken. Ook de klantvriendelijke planning en informatie-uitwisseling vooraf vonden we erg prettig. De adviseur beschikt over een grote deskundigheid en goede adviesvaardigheden. Hij kan gefundeerd en rustig – zonder waardeoordeel – de stand van zaken bij Vecht en IJssel ten opzichte van de kwaliteitskaders bespreekbaar maken. Dat doet hij bij alle verschillende niveaus in de organisatie en documenteert deze gesprekken overzichtelijk en begrijpelijk.”

Daniëlle: “We hadden ons vooraf niet gerealiseerd dat we naast de afgesproken audits ook advies zouden krijgen over wat de volgende stappen zouden moeten of kunnen zijn. Het totaalpakket van audits, scholingen, feedbacksessies en advies bleek zeer waardevol voor ons. En de stijl van de adviseur sloot inderdaad heel goed aan bij de kleur van onze organisatie.”

Share This