Onderzoek en advies

Wat is er aan de hand, hoe verder?

De basis voor een goede aanpak is een analyse en een plan. Door onze jarenlange ervaring met audits, advies en interim diensten kunnen wij een situatie snel beoordelen en zien wat nodig is. Wij bieden verschillende typen ondersteuning zoals een organisatiescan of -onderzoek en calamiteitenonderzoek.

Organisatiescan of -onderzoek

Op sommige locaties of afdelingen loopt het gewoon niet. En soms is dat al lang het geval. De kwaliteit van zorg blijft achter, de bedrijfsvoering is niet op orde, er zijn klachten, onrust, ontevredenheid of een hoog verzuim of verloop van personeel. In zo’n geval is het zinvol stil te staan bij wat er écht aan de hand is. Met een organisatiescan of een uitgebreider organisatie onderzoek leggen we de vinger op de zere plek en leggen u kansrijke oplossingsrichtingen voor. We denken graag mee hoe de gekozen optie het best vormgegeven kan worden en ondersteunen u daar desgewenst ook bij.

Calamiteitenonderzoek

Elke bestuurder of directeur wordt met calamiteiten geconfronteerd. Niet alle fouten of calamiteiten zijn te voorkomen: zorg blijft immers mensenwerk. Maar het is wel zaak om van fouten te leren en herhaling te voorkomen. Een onafhankelijk onderzoek en advies zijn dan belangrijk. Het biedt houvast voor het nemen van passende vervolgstappen én een verantwoording naar externe instanties zoals de inspectie.

De inspectie vraagt organisaties na een melding van een calamiteit deze te onderzoeken met behulp van bijvoorbeeld een Prisma-analyse en daarna een calamiteitenrapportage op te stellen. In ons onderzoek kijken we waardenvrij naar wat er gebeurd is. Daarbij ligt de nadruk op ‘leren en ontwikkelen’. Naar aanleiding van het incident voeren we een dossier- en documentanalyse uit. Ook interviewen we relevante betrokkenen; niet alleen zorgverleners en behandelaars maar ook de cliënt en/of betrokken familie. In de rapportage zetten we de bevindingen en adviesoverzichtelijk op een rij.

De IGJ over door De Impuls voor de Zorg uitgevoerde onderzoeken:

“De inspectie vindt uw onderzoek zorgvuldig opgesteld. De feiten zoals die zich hebben voorgedaan worden navolgbaar beschreven. De basisoorzaken zijn benoemd en volgen uit de analyse. De verbetermaatregelen zijn passend en richten zich met name op het zorgplan, een adequate personeelsvoorziening en passende richtlijnen voor het inwerken en begeleiden van uitzendkrachten.”

“De inspectie beoordeelt uw onderzoeksrapportage als zorgvuldig. U beschrijft voldoende verbetermaatregelen bij de tekortkomingen in de kwaliteit van zorg om een dergelijke situatie in de toekomst te voorkomen.”

Meer weten of interesse?

U kunt ons bellen op 030 200 3655 of ons contactformulier invullen.

Partner in onderzoek

Ook in de zorg loopt het niet altijd zoals bedoeld. Er kunnen klachten zijn, fouten of calamiteiten optreden of er kan zelfs sprake zijn van misstanden in de zorg. Soms tussen medewerkers onderling, soms tussen medewerkers en cliënten maar soms ook tussen leidinggevenden en medewerkers.

Het kan ook zijn dat er allerlei signalen zijn dat het niet goed loopt op het gebied van kwaliteit en veiligheid van zorg of personele zaken. Vaak heerst er een niet pluis gevoel maar ontbreken concrete aanwijzingen. Als bestuurder wilt u dit niet maar als u het toch vermoedt, dan wilt u een gedegen en integer onderzoek. Voor de mensen die erbij betrokken zijn grijpt dat vaak diep in.

We zijn graag partner in het omgaan met deze problematiek. Ook voor andere analyses, zoals in het geval van onderzoek naar klachten of meldingen van klokkenluiders, bent u bij ons aan het juiste adres.

Meer informatie?

14 + 7 =