Wilma Bus, De Zorgcirkel – Audits

13 okt 2020

“De auditoren hadden een positieve toon. Het was heel prettig dat de auditoren een voorgesprek hielden. Zo vormden zij zich eerst een beeld van de organisatie en de locatie.”

Een audit als input voor leren en verbeteren

De Zorgcirkel is een VVT-organisatie die persoonsgerichte ouderenzorg, -behandeling en ‑revalidatie biedt aan ruim 7550 cliënten in de regio Zaanstreek-Waterland, Purmerend, Edam-Volendam, Alkmaar, Heiloo-Egmond en omgeving. De organisatie wil zich blijven ontwikkelen als zorgaanbieder die zorg levert die aansluit op de individuele behoeften van cliënten en de mensen om hen heen. Leren en verbeteren hoort daar ook bij.

Bij De Zorgcirkel is men drukdoende met verbeterplannen naar aanleiding van bezoeken van de Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd. Het management wil graag zicht houden op de voortgang en schakelt De Impuls voor de Zorg in voor een audit à la IGJ. We kijken terug met Wilma Bus, regiodirecteur Alkmaar.

Wilma: “Ik wilde graag een objectief beeld van de stand van zaken met betrekking tot de kwaliteit van zorg op een bepaalde locatie. De IGJ was hier al geweest en had een kritisch rapport opgeleverd. Voor mij was het belangrijk om ‘opnieuw de pijlstok erin te steken’ om een goed en actueel beeld te krijgen van de belangrijkste thema’s die aangepakt moesten worden. Verder hoopte ik met de audit aanknopingspunten te krijgen voor verder leren en ontwikkelen.”

Laagdrempelig

De manier waarop de audit werd uitgevoerd was deskundig, maar ook laagdrempelig.

Wilma: “De auditoren hadden een positieve toon. Het was heel prettig dat de auditoren een voorgesprek hielden. Zo vormden zij zich eerst een beeld van de organisatie en de locatie. Tijdens de audit waren de auditoren kritisch maar toch zijn zij eerder als opbouwend dan als bedreigend ervaren door de medewerkers. Na afloop was er een eindgesprek. Daar waren ook twee medewerkers bij. Voor hen was dit gesprek ook zinvol. We kregen uitleg over de voorlopige waarderingen. Wat heel fijn was, dat de auditoren een goede onderbouwing gaven, die ook herkenbaar was voor de aanwezigen.” Op zo’n manier begint het leren – op een laagdrempelige manier – al tijdens en na afloop van de audit.

PDCA-cyclus

Een audit kan gezien worden als een ‘Check’ op basis waarvan men ‘Acties’ kan nemen, en ‘Plannen’ kan herzien. Zo biedt een audit een kans om de PDCA-cyclus van een organisatie te versterken. Wilma herkent dit: “We hadden een verbeterplan naar aanleiding van het eerdere IGJ-bezoek. De audit bood een onafhankelijker beeld van de stand van zaken. Op basis van deze audit kon het verbeterplan aangescherpt worden.” Soms is het gewenst dat de auditoren meedenken in het maken van een volgende stap in het continu verbeteren. “De auditoren hebben ons extra geholpen door enkele adviezen mee te geven, ook op papier. Dit stond los van de audit, maar was voor ons wel zinvol,” aldus Wilma.

Toetsingskader en Kwaliteitskader als vertrekpunt

Wilma geeft aan dat zij weet dat het nodige moet gebeuren om de kwaliteit van zorg duurzaam te verbeteren. Zij onderscheidt ‘technische aspecten’ en ‘output, cultuur en gedrag’. Voor haar was het belangrijk vooral een beeld te krijgen van de daadwerkelijke output en het gedrag. Zij geeft aan dat bij de start van de audit het accent meer op de technische aspecten van de zorg lag, zoals medicatieveiligheid. “Wat mij betreft had hier minder nadruk op hoeven liggen; er is misschien wat veel tijd in gaan zitten in het begin. Aan de andere kant hebben we het hier vooraf ook niet duidelijk over gehad.”

Bij de audits à la IGJ volgen de auditoren van De Impuls voor de Zorg de werkwijze van de IGJ. De door de IGJ gebruikte toetsingskaders en het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg zijn leidend. Dat verklaart waarom er in de audit zowel aandacht is voor zowel de ‘technische aspecten’ als voor de ‘output, cultuur en gedrag’.

Share This